CÁN BỘ CHỦ CHỐT

LÊ NHƯ THẠCH

Chủ tịch HĐQT

ĐỖ THANH BÌNH

PCT Thường trực HĐQT

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUÊ

Phó Chủ tịch HĐQT

 

HỒ KỲ LÂN

Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm

Giám đốc khối QLDA

NGUYỄN MINH TÂM

Phó Ch tch HĐQT kiêm
TGĐ Công ty CP Dch v Bcons

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Thành viên HĐQT kiêm

Giám Đốc khối Tài Chính

NGÔ LƯU BÌNH

Thành viên HĐQT kiêm

Tổng Giám Đốc

NGÔ LƯU BÌNH

Tổng Giám đốc

DƯƠNG KIM QUÂN

P. Tổng Giám Đốc kiêm

Giám đốc Khối Đấu thầu

TRẦN THU TÂM

Giám Đốc Khối Đầu tư

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Giám Đốc Khối Tài chính

HỒ KỲ LÂN

Giám Đốc Khối QLDA

NGUYỄN XUÂN LUẬN

Giám Đốc Khối Thi công

LÊ BẢO ANH

Giám Đốc Khối HCNS

 

NGUYỄN AN TUẤN

Giám Đốc Khối Kinh doanh

 

NGUYỄN MINH TÂM

TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bcons

VƯƠNG HUY THĂNG

TGĐ Công ty CP Kỹ thuật & Công nghệ Bcons

Đối tác bcons